Вътрешни актове

 

Етичен кодекс на Сметната палата (нов)

Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата  

Стратегия за развитие на Сметната палата за периода 2013-2017 г.

Стратегия за управление на риска в Сметната палата на Република България

Указания за управление на риска в Сметната палата

Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата

Вътрешни правила за организацията на хартиения и електронния документооборот с автоматизирана административна информационна система и дейността на учрежденския архив в Сметната палата

 

Статут на Звеното за вътрешен одит на Сметната палата 

Правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата

Политика по информационна сигурност

Политика за интегритет на Сметната палата

Правила за огласяване на информация за дейността на Сметната палата

Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда на Сметната палата

Медийна политика на Сметната палата 

Инструкция за охраната и пропускателния режим в сградата на Сметната палата 

Правилник за вътрешния трудов ред в Сметната палата

Правила за формиране и изразходване на средствата по Специалния фонд за здравно и социално подпомагане на персонала на Сметната палата

Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на Сметната палата за периода 2013 – 2017 г.
Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.