Вътрешни актове

 

Етичен кодекс

Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата  

Стратегия за развитие на Сметната палата за периода 2013-2017 г.

Стратегия за управление на риска в Сметната палата на Република България

Указания за управление на риска в Сметната палата

Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата

Вътрешни правила за организацията на хартиения и електронния документооборот с автоматизирана административна информационна система и дейността на учрежденския архив в Сметната палата

 

Статут на Звеното за вътрешен одит на Сметната палата 

Правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата

Политика по информационна сигурност

Политика за интегритет на Сметната палата

Правила за огласяване на информация за дейността на Сметната палата

Вътрешни правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда на Сметната палата

Медийна политика на Сметната палата 

Инструкция за охраната и пропускателния режим в сградата на Сметната палата 

Правилник за вътрешния трудов ред в Сметната палата

Правила за формиране и изразходване на средствата по Специалния фонд за здравно и социално подпомагане на персонала на Сметната палата

Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на Сметната палата за периода 2013 – 2017 г.
x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.