София събра 27 Върховни одитни институции от Европа, за да обсъдят по-доброто управление на публичния сектор

dsc-6639_220x165_fit_478b24840a
15.05.2018

Конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, организирана от Сметната палата на Република България в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, се проведе в Зала 3 на Националния дворец на културата.

В конференцията участваха президенти и представители на сметни палати от 26 европейски страни, сред които 19 страни членки на ЕС,  и Европейската сметна палата. Сред тях бяха председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, българският представител на Европейската сметна палата Илиана Иванова, президенти на Върховните одитни институции на страни членки на ЕС, президенти на Върховните одитни институции на страни кандидатки за членство и потенциални кандидатки за членство, посланици и др. На конференцията бе ръководството на  Сметната палата на Република България - председателят  Цветан Цветков, заместник-председателите - Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров и членовете - проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев.

 „Целта на този форум е ВОИ от страните-членки на ЕС и от страните, които кандидатстват за членство, да споделят своя опит и водещи практики по прилагането на принципите на доброто управление в публичния сектор – отчетност, прозрачност и интегритет. Управление, което е насочено към подобряване на живота на гражданите и оправдава тяхното доверие.“  Това каза при откриването на форума Цветан Цветков. „Сметната палата на Република България също подкрепя колегите си от региона - да се развиват като модерни ВОИ и да съдействат за извършването на необходимите реформи в държавите си. ВОИ на тези страни не са безпристрастен наблюдател на предприсъединителния процес. Тяхната роля е ключова, защото дават независими оценки на провежданите реформи от правителствата и дават препоръки за активизиране на усилията и работата на институциите. По този начин ВОИ се явяват една от движещите сили на важните процеси, свързани с прокарването на реформи в своите страни и своеобразен гарант, че тези реформи ще постигнат целите си“, посочи още Цветков.

Обменът на опит между европейските одитни институции и тези на Западните Балкани е важен процес за това да имаме по-добри правила и разходване на средствата. Стабилността и доверието в администрацията, интегритета и върховенството на закона са невъзможни без одитните институции“. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова при откриването на конференцията. Тя подчерта, че събитието е едно от важните в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС именно заради активната роля, която сметните палати имат в интеграционния процес на Западните Балкани. „Одиторите не са врагът, от който трябва да се страхуваме, а наш партньор , който ни помага да адаптираме структурите си, да ги направим работещи и отговарящи на изискванията и законите“, каза още министър Павлова. „Няма значение дали сме големи или малки, трябва да работим заедно в името на доверието между нас, на гражданите и на нашите партньори“, допълни тя.

Българският парламент е особено заинтересован от добро взаимодействие със Сметната палата, защото тя му помага при вземането на законодателните решения и за упражняване на парламентарния контрол, посочи Мария Илиева, председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя поднесе приветствие от името на председателя на Комисията – Менда Стоянова. Народното събрание има право при възникването на важни обществено значими проблеми, да възлага до пет одита годишно, припомни тя и специално отбеляза възложените от парламента одити, които Сметната палата извърши за ефективността и ефикасността на банковия надзор, на „Летище София“ ЕАД, на „Център за градска мобилност“ ЕАД, както и възложения през т. г. одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

 „Доброто управление е в основата на доверието на гражданите в техните институции. Ето защо, като одитори ние трябва не само да разкриваме недостатъците, но и да обменяме и разпространяваме добри практики с оглед постигане на по-голяма управленска отговорност, прозрачност и почтеност във всички сфери на публичния сектор“, каза председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене, който направи основно изказване на форума.“ Настоящата конференция е посветена в голяма степен на въпроса за обмен на добри практики между ВОИ на държавите членки и на страните кандидатки, подчерта също той. „Европейската сметна палата е благодарна на председателя г-н Цветков и на Сметната палата на Република България за предоставената възможност да се запознаем отблизо с вижданията и очакванията на страните в Западните Балкани“, посочи още председателят на Европейската сметна палата.

По време на конференцията председателите на Сметните палати на Турция – Сейт Ахмет Баш, и на Косово – Бесник Османи, подписаха споразумение за сътрудничество. Изключително сме радостни, че нашите колеги избраха София за подписването на този документ. Това показва не само добрите взаимоотношения между одитните институции на балканските държави, но е и илюстрация на девиза на ИНТОСАЙ „Споделеният опит е от полза за всички“, каза председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков.

Той поздрави също така и новоизбрания председател на Държавната сметна палата и генерален одитор на Сърбия Душко Пейович и му пожела успешен мандат.

Конференцията протече в четири панела. Първият панел бе посветен на институционалната независимост като ключов фактор за ефективността на ВОИ. Според Волфганг Уиклик, генерален директор на Върховна одитна институция на Австрия: „Само независими ВОИ могат да играят важна роля в повишаването на ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на публичната администрация – фактори, които също така водят до постигането на целите за устойчиво развитие. За съжаление, резултатите от Глобалното проучване на ИНТОСАЙ за 2017 г. за дейността и капацитета на ВОИ разкриха редица тревожни тенденции, свързани с независимостта на ВОИ и показват влошаване на ситуацията спрямо предишни години. Ето защо, ИНТОСАЙ и ВОИ предприеха редица мерки за подобрение, като например да се обърнат към Организацията на обединените нации, търсейки подкрепата и на държавите членки или стартирането на програми за повишаване на осведомеността относно значението на независимостта на ВОИ в полза на гражданите.“

Вторият панел постави акцент върху извършването на одити, които добавят стойност.

Председателят на Сметна палата на Чехия Милослав Кала, представи новите подходи при изпълнение на одитната дейност. Те са в отговор на заключенията на Х-я Конгрес на ЕВРОСАЙ в Истанбул, както и на обществения интерес към резултати от одитната дейност, които акцентират върху ефективната публична администрация и подобряването на качеството на живот на гражданите във всички области за устойчиво развитие. Има регионални особености, поради които някои теми се приоритизират пред други. Това обаче не изключва активното сътрудничество между Върховните одитни институции, което трябва да се основава на принципите, подкрепящи ефективността на такава дейност.

Душко Пейович, председател на Държавната сметна палата и генерален одитор на Сърбия смята, че: “Върховните одитни институции служат като важни стълбове на националните демократични системи и играят ключова роля за укрепване на ефективността на публичния сектор, като подчертават принципите на добро управление, прозрачност и отчетност. Вземайки предвид повишения интерес на външните и вътрешните заинтересовани страни и нарастващия обхват на одитните услуги, предоставяни от ВОИ, налице е нарастващо предизвикателство да се покажат ценностите и ползите от ВОИ. Да се отговори и реагира на променящата се среда и очакванията на заинтересованите страни е ключов фактор в създаването на положителна промяна в живота на гражданите. „

Много важни позиции бяха изказани на дискусионен форум как Върховната одитна институция да бъде пример за добро управление за другите бюджетни организации.

Тити Или-Вийкири, генерален одитор на Финландия: "Върховните одитни институции понастоящем подобряват капацитета си за предоставяне на подходяща и навременна одитна информация. Нови компетенции биват развивани в отговор на бързите промени в заобикалящата среда. За „устойчивите на бъдещето ВОИ”, сътрудничеството с партньорски ВОИ и заинтересовани страни е жизненоважно. Националните и глобалните мрежи са платформи, които ни помагат да изградим ключови компетентности и да развием нови практики. "

Сейт Ахмет Баш, председател на Върховната одитна институция на Турция, смята, че „ Доброто управление може да бъде определено като отговарящо на потребностите, степенувани по важност, взимайки предвид обществените нагласи и изпълнението на публичните услуги по ефективен, икономичен и ефикасен начин, в съответствие с етичните принципи и отчетността. Най-големият принос на ВОИ за осигуряване на добро управление е чрез укрепване на прозрачността и отчетността при изпълнението на публичните услуги и процесите по взимане на решения и чрез представяне на информация за нарушения пред Парламента и обществото. В съответствие с тези принципи, ВОИ на Република Турция, която е конституционна организация, изпълнява дейностите си с цел предоставяне на надеждна и достатъчна информация пред турското Велико народно събрание и на обществото, относно резултатите от дейността на публичната администрация, осъществявайки управлението на публичните финанси в съответствие със законите и защитавайки публичните ресурси; оценявайки изпълнението на публичната администрация; и установявайки и разпространявайки отчетност и фискална прозрачност. „

Бесник Османи, генерален одитор на Косово: Сметната палата на Косово, никога не е била по-важна от днес. Въвела политики и процедури, които са предназначени за насърчаване на доброто управление. Осигурява стратегическо мислене за бъдещето".

Третият панел бе посветен на модернизацията на административния капацитет на Върховните одитни институции. Кшищоф Квятковски, председател на  Върховната сметна палата на Полша заяви: „Едно от основните предизвикателства, пред което са изправени Върховните одитни институции, е задължението за непрекъсната комуникация с обществото – да му бъде предоставена надеждна информация за работата на правителството и ефектите от нея по разбираем за него начин. Тази основна цел може да бъде постигната чрез:
* фокусиране на планираните и вече проведени одити върху реални проблеми както на държавата, така и на обществото;
* непрекъснато подобряване на работата на институциите, които представляваме.“ Това

Насер Адеми, заместник-генерален одитор на Бившата югославска Република Македония съобщи: Системата за управление на одитната дейност (AMS) осигурява стандартизиран одитен подход и бърз и лесен достъп до одитни файлове чрез онлайн мониторинг / в реално време на изпълнението на дейностите по одитния план;  AMS също така предлага възможност за споделяне на знания (обучение от придобития опит) между одиторите, като предоставя достъп до наличната информация от предишни и текущи одити; и последно, но не на последно място, AMS е "зелена" система - намалява използването на хартия до минимум, като по този начин пестим ресурсите и околната среда. "

По време на четвъртия панел бе обсъдена комуникацията със заинтересованите страни и повишаването на доверието на гражданите. По темата говори Милан Дабович, председател на Държавната сметна палата на Черна гора: „Значението на сътрудничеството между Сметната палата и Парламента се изразява преди всичко във факта, че те заедно създават балансирана система за отчетност на правителството. Чрез своята професионална дейност Сметната палата представлява важен партньор за парламента като нейният принос е незаменим.“

Председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков посочи още: „Подобряването на управлението и отчетността в публичния сектор е невъзможно, ако ВОИ не осъзнае своята роля на институция за пример, от която другите организации могат да се учат." Това обаче е възможно само, ако сметните палати са независими и това е уредено в конституциите и също - ако са обезпечени финансово.  „Съединението прави силата“ – девизът на българското председателство показва нашето разбиране за общо европейско бъдеще, но бих припомнил цялата мисъл изказана от велик български държавник и автор и на първия закон за българската Сметна палата:„Съединението прави силата, а силата ражда независимостта“ – това според нас е формулата за успешност и на ВОИ.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.