Сметната палата установи 31 заключения за несъответствия при проверката на встъпителни и финални декларации, подадени пред Публичния регистър в периода от 14 септември до 31 декември 2016 г.

13.07.2017

Сметната палата извърши проверката на имуществените декларации, подадени пред Публичния регистър от лицата, заемащи висши публични длъжности  през периода от 14 септември до  31 декември 2016 г., и установи общо 31 заключения за несъответствия.

Сметната палата публикува СПИСЪК на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), с  встъпителни и финални декларации, подадени през периода  от 14 септември до 31 декември 2016 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие.

За всички останали лица по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДДД, които са подали встъпителни и финални декларации през посочения период на 2016 година, проверката е приключила със заключение за съответствие.

 Проверката е извършена по отношение на:

- 113 встъпителни декларации;

-  127 финални декларации.

Установени са общо 31 заключения за несъответствия.

Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица и техните съпруг/а и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона.

Съгласно ЗПИЛЗВДДД, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.