Сметната палата изпрати на прокуратурата части от доклад за одит на средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в Южна България за 2013 и 2014 г.

11.05.2017

Сметната палата изпрати на прокуратурата части от одитния доклад за одита за съответствие при управлението на предоставените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и за 2014 г. трансфери и собствени средства за местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Областите: Смолян, Пазарджик, Пловдив, Бургас, Благоевград, Перник, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Кюстендил и Сливен за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.

Член 58 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 58, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за извършения одит без частите, които са изпратени на прокуратурата. 

На основание чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата, части от доклада са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция. (Чл. 57, ал. 1 гласи: При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и на сметки за средства от Европейския съюз или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.)

В частта за нарушенията в областта на обществените поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.         

Докладът е изпратен и на кметовете на общините в обхвата на одита.

Припомняме, че през март Сметната палата изпрати на прокуратурата и части от доклада за одит на средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Северна България за 2013 и 2014 г.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.