Сметната палата и КПУКИ проведоха работна среща

21.03.2017

Днес се проведе двустранна среща между ръководствата на Сметната палата и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  Темата бе изпълнението на препоръката на доклада на Европейската комисия от 25 януари 2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки.  

На срещата от страна на Сметната палата участваха председателят Цветан Цветков и заместник-председателите Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, а от страна на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – членовете Николай Николов и Катя Станева.

Двете институции обсъдиха възможностите за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки и набелязаха мерки за активизирането му.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.