Публичност на имуществото

Регистърът е създаден съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), чието изпълнение е възложено на председателя на Сметната палата.

Съгласно закона право на достъп до регистъра по ЗПИЛЗВДДД има всяко лице. Достъпът е свободен и се осигурява чрез кликване върху банера на регистъра, който се намира на интернет страницата на Сметната палата.

Достъп до данните от регистъра по ЗПИЛЗВДДД, съдържащи се в декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на институции, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, като достъпът се осъществява по реда, определен преди измененията на закона, в сила от 2007 г. Законът предвижда за декларациите, подадени до 31 декември 2004 г. и следната разпоредба:”Не се огласяват в средствата за масово осведомяване или по друг начин без писменото съгласие на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 техни лични данни или други данни, които конкретизират имуществото и доходите им, съдържащи се в декларациите.”

Предвидените в закона лица са задължени да декларират всяка година до 30 април своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина.
Декларации се подават и при встъпване в длъжност и напускане на заеманата длъжност в срок до един месец след встъпване/напускане на длъжността.

До 30 юни всяка година председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:
1. декларациите на лицата;
2. имената на лицата, които не са подали декларации.
Задължено по закона лице, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

Съгласно закона Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти в декларациите, като ги съпоставя с данни, подлежащи на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

В случаите на неподаване на декларация, както и когато е съставено заключение за несъответствие между декларираните факти и получената информация при проверката, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В 14-дневен срок след приключване на проверката или ревизията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща резултатите на председателя на Сметната палата.

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на страницата на Сметната палата в Интернет.

publicregistry@bulnao.government.bg

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.