Полезни връзки

Народно събрание

Президент

Министерски съвет

Конституционен съд

Върховен административен съд

Българска народна банка

Национален осигурителен институт

Национална здравноосигурителна каса

Национален статистически институт

Централна избирателна комисия

Българска академия на науките

 

Международна организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)

Европейска организация на Върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ)

Контактен комитет на ръководителите на ВОИ от ЕС и ЕСП

Европейска сметна палата

Портал на Еврпопейския съюз

Представителство на Европейската комисия в България

Международен валутен фонд

Световна банка

Организация на Обединените нации

НАТО

 

Министерства:

 Общини:

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.