Отчети

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2017 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2016 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода 01.04.2015 - 31.12.2015 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода от 11.06.2014 г. до 20.01.2015 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2014 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2012 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2011 г

Отчет за дейността на Сметната палата за 2010 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2009 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2008 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2007 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2006г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2005 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2004 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2003 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2002 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 2001 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 2000 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1999 г.


Отчет за дейността на Сметната палата през 1998 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1997 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1996 г.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.