Обща информация

Сметната палата на Република България е колективен орган на държавна власт  и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Сметната палата се извършват от председателя й.  

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Сметната палата можете да получите от следните длъжностни лица:

Кремена Цачева-Станчева – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване”, тел. 935-75-39

Петя Димитрова – началник на отдел „Правен”, тел. 935-75-41

Анелия Добринова – главен юрисконсулт в отдел „Правен”, тел. 935-74-10

Данни за кореспонденция със Сметната палата във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:  

Адрес: гр. София, 1000
ул. „Екзарх Йосиф” № 37
Факс: 02/981-07-40
Eлектронна поща: president@bulnao.government.bg
Официална страница на Сметната палата в интернет: www.bulnao.government.bg
Работно време: 9.00 – 17.30 ч.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.