Народното събрание възложи на Сметната палата одит на допълнителните разходи и трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет

27.02.2018

Решението, с което Народното събрание възложи на Сметната палата на Република България да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, днес е обнародвано в Държавен вестник. Одитът е за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.

Срокът, в който трябва да бъде извършен, е до 1 юни 2018 г., а одитният доклад трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 юни 2018 г.

Решението за възлагане на одита бе прието от 44-то Народно събрание на 23 февруари 2018 г.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.