Над 4 милиона млади европейци нямат работа, установиха българската Сметна палата и още 13 Върховни одитни институции в Европа

unemployed-bg_220x165_fit_478b24840a
04.07.2018

Над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа през 2016 г., а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Това е записано в сборник, изготвен от Контактния комитет на върховните одитни институции в ЕС и публикуван едновременно от Европейската сметна палата и другите одитни институции.

Одитният сборник „Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда“ съдържа преглед на дейността на одиторите в публичния сектор в ЕС за мерките за борба с младежката безработица и за насърчаване на интеграцията на младите хора на пазара на труда. Одитният сборник се основава на одитни доклади на българската Сметна палата и на ВОИ на още 12 държави членки на ЕС - Белгия, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Франция, както и на ЕСП. Одитните доклади са изготвени в периода 2013—2017 г.

В одитния сборник са включени и резултатите от извършения одит на изпълнение от българската Сметна палата „Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г.

Сред изводите и констатациите, цитирани в сборника от него, се посочва:

„Извършваният мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование не е ефективен предвид:

-    силно фрагментираната политика в областта на миграцията на висококвалифицираните кадри;

-    липсата на ясни цели, конкретни мерки и отговорни институции за управление на миграционните процеси;

-    липсата на регламентирани функции за събиране и анализ на информация на национално ниво в тази област;

-    на ниво компетентни органи и на национално ниво се наблюдава липса на надеждни системи за мониторинг на миграционните процеси сред завършилите висше образование.

Въпреки някои ограничения Рейтинговата система на висшите училища е доказано много ефективна при наблюдението на реализацията на завършилите висше образование на национално ниво.“

В сборника са публикувани и препоръките на българската Сметна палата, дадени към министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката.

Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки на ЕС и европейските институции. Проблемите на младежката безработица са от компетентността предимно на националните правителства и регионалните органи. ЕС обаче също подпомага и допълва техните усилия.

Поддържането на високо ниво на заетост е ключова цел от стратегията „Европа 2020“ на Европейския съюз и държавите членки инвестират публични средства със значителен размер в борбата с младежката безработица и за създаване на работни места. Тези инвестиции често се подпомагат със средства от фондовете на ЕС.

Одитният сборник разкрива допълнителна информация относно последните тенденции в младежката безработица в Европа и ролята на ЕС и държавите членки за противодействие в тази насока. Също така той илюстрира как одиторите в публичния сектор в държавите членки на ЕС са подпомогнали дейността по следене за ефективно изразходване на националните средства и средствата на ЕС, отпуснати за справяне с младежката безработица.

ВОИ насочват вниманието към важни аспекти на изпълнението, като се съсредоточават върху ефикасността, ефективността и/или икономичността на политиките, програмите и проектите в областта на заетостта. Те разглеждат различни теми, като например привеждане в действие на политиките за заетост, адаптиране на образователните системи, подобряване на мерките за търсене на работа, системи за мониторинг и програми, които предлагат пряка заетост, включително в някои случаи международен анализ.

Сборникът е продукт на сътрудничеството между националните ВОИ и Европейската сметна палата в рамките на Контактния комитет на ЕС. Той е предназначен да служи като източник на информация за всички, които се интересуват от тази важна област на политиката, и е публикуван на 24 езика на ЕС на уебсайта на Контактния комитет. 

Контактният комитет обединява ръководителите на върховните одитни институции на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата (ЕСП). Комитетът е структура с автономен, независим и неполитически характер. Контактният комитет насърчава обмена на професионални знания и опит в одита на европейските фондове и други въпроси, свързани с ЕС.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.