Имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, вече се подават в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а не в Сметната палата

09.02.2018

Във връзка с влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.) Сметната палата съобщава, че имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, вече се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация: http://www.ciaf.government.bg/

Регистърът на лица, заемащи висши държавни длъжности, който все още е достъпен на интернет страницата на Сметната палата, в най-скоро време ще бъде технически прехвърлен към Комисията и съответно няма да бъде достъпен през www.bulnao.government.bg Същото се отнася и за цялата информация в раздел “Публичен регистър“ , където са публикувани  заключенията за несъответствия от проверките на Сметната палата, резултатите от проверките на НАП и др.

Дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата вече е част от структурата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

От 2007 г. насам, изпълнявайки Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (отменен), Сметната палата осигури за всички граждани публичност и прозрачност на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности. Одитната институция  изгради ефективно функциониращи електронна система на деклариране и механизъм на проверка на имуществените декларации, както и общодостъпност на декларациите през интернет страницата на Сметната палата, което даде възможност на обществото да бъде информирано, да се правят справки за имущественото състояние за всяко от лицата и да се проследява промяната в имуществото и доходите им.

През този период Сметната палата публикува и провери около 80 хиляди декларации за имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности. Проверките на практика обхванаха близо два пъти повече лица, тъй като по закон се проверяват и съпрузите/гите и децата, ненавършили пълнолетие.

При проверките на декларациите са установени над 2 хиляди и петстотин заключения за несъответствие. В резултат на подадените сигнали от Сметната палата до НАП и ДАНС са установени около един милион лева данъчни задължения.

Сметната палата получи висока външна оценка за постигнатите резултати от GRЕСО „Група държави срещу корупцията" към Съвета на Европа. GRЕСО подготви доклад за оценка на България, в който обект на мониторинга беше дейността на дирекция „Публичен регистър" и той бе приет от GRЕСО без препоръка към Сметната палата, което е атестат за постигнатите положителни резултати.

 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.