Финансови одити на ГФО за 2016 г. - общини

Отказана е заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови.

С резерви са заверени годишните финансови отчети на 15 общини: Белоградчик, Дряново, Долна Митрополия, Кубрат, Завет, Хайредин, Елин Пелин, Самоков, Сопот, Крумовград,  Пазарджик, Хисаря, Стамболово, Ивайловград, Неделино.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.