Финансови одити на ГФО за 2016 г.- централни първостепенни разпоредители

Отказана е заверка на годишния финансов отчети за 2016 г. на Държавната  агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

С резерви са заверени годишните финансови отчети на: Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи (секретен), Министерство на труда и социалната политика.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.