Екип на Сметната палата (2014-2015)

Сметна палата

(2014-2015)

Председател:

Лидия Руменова

Членове:

Горица Грънчарова – Кожарева

Дилета Касабова – Токатлиян

доц. д-р Евгения Пенкова – Панталеева

Златина Русева

Мустафа Занков

Стефка Михайлова

д-р Тома Дончев

Ширин Исмаил

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.