Екип на Сметната палата 2005-2011 г.

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(2005 - 2011 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ
ГОРИЦА ГРЪНЧАРОВА
ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ПЕНКОВА
ЕРДЖАН АЛКОВА
КАДИР КАДИР  (2005-2009)
КОСТА КОСТОВ
ЛИДИЯ РУМЕНОВА (2009-2011)
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА
СВИЛЕНА СИМЕОНОВА
СНЕЖИНА ЧИПЕВА
ХЮСЕИН ЧАУШ

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.