Други закони и нормативни актове

Нормативни актове, свързани с дейността
на Сметната палата

Закон за обществените поръчки (в сила от 15 .04.2016 г.)

Закон  за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

Изборен кодекс

Закон за политическите партии

Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности 

Закон за Българската народна банка

Закон за публичните финанси

Закон за висшето образование

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за гарантиране на влоговете в банките

Закон за достъп до обществена информация

Закон за държавната собственост

Закон за държавната финансова инспекция

Закон за експортното застраховане

Закон за защита на личните данни

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за Комисията за финансов надзор

Закон за концесиите

Закон за местните данъци и такси

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за обществените поръчки


Закон за общинската собственост

Закон за общинския дълг

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Закон за счетоводството

Закон за съдебната власт

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за устройството на държавния бюджет (отм.)

Кодекс за социално осигуряване

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Кодекс на труда

Закон  за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.