Девет партии не подадоха финансовите си отчети за 2016 г.

18.04.2017

149 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2016 г., като спазиха изискванията за представянето им  и срока по Закона за политическите партии (ЗПП), който изтече на 31 март.

Не са подали годишни финансови отчети девет партии: „Български земеделски съюз“, „Български национален съюз нова демокрация“, „Гражданска сила“, „Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД)“, „Движение за благоденствие и възход“, „КОЙ - компетентност, отговорност и истина“, „Народняшка земеделска партия НИКОЛА ПЕТКОВ“, „Национален идеал за Единство“ и „Национално патриотично обединение“.

Сметната палата ще уведоми прокуратурата за това, че пет от тези партии – „Български земеделски съюз“, „Гражданска сила“, „Движение за благоденствие и възход“, „КОЙ - компетентност, отговорност и истина“ и „Национално патриотично обединение“, не са подали финансовите си отчети за втора поредна година. Според чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗПП - „Софийски градски съд постановява разпускане на политическа партия…“когато „не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години“, като „Решението на съда се постановява по иск на прокурора“ (чл. 40, ал. 2 от ЗПП).

Освен това, отчетите на четири партии – „Роден край“, „Черноморец“, „Съюз България“ и „Българска демократична общност“, са подадени в срок, но не са спазени изискванията на Закона за политическите партии (чл. 34, ал. 5) относно формата, съдържанието и начина на подаване, и затова тези отчети се смятат за неподадени.

Според ЗПП на политическа партия, която не представи в срок финансов отчет, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

Сметната палата публикува списъци на политическите партии:

-   чиито годишни финансови отчети за 2016 г. са представени в Сметната палата в законовия срок и отговарят на изискванията на Закона за политическите партии;

-  непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2016 г. съгласно изискванията на Закона за политическите партии;

-   чиито годишни финансови отчети за 2016 г. са представени в Сметната палата в законовия срок, но не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии.

Предстои Сметната палата да започне ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.

Сметната палата публикува и Списък на политическите партии, които са получили държавна субсидия през 2016 година, съгласно чл. 34, ал 6 от ЗПП.

Информация за подаване на декларациите

ВАЖНО!

Във връзка с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.,  декларации за имущество и интереси се подават  на адресите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

София, ул. „Антим І“, № 17

и София, ул. " Г. С. Раковски" №112

За повече информация:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/rezultati-ot-nap-200/

 


x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.